Ders Notları

EDEBİYAT NOTLARI / ÖABT EDEBİYAT NOTLARI

Edebiyat Notları,Öabt- Ayt Edebiyat Defteri Notları, Edebiyat Konuları

14.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

A)BATI TÜRKÇESİ-OĞUZCA

1)ANADOLU SAHASI


YUNUS EMRE
Divan(gönle hitap(And’daki ilk türkçe divan))
Risaletü’n-Nushiyye(akla hitap)

GÜLŞEHRİMantıku’t Tayr(Dastan-ı Simurg’dan ilk çeviri)Keramat-ı Ahi Evren
Kuduri TercümesiFeleknameAruz- Gülşehri


AŞIK PAŞA
Garipname (İlk büyük mesnevi)FakrnameVasf-ı Hal
HikayeFirkatname(ilk)Kimya Risalesi

ŞEYYAD HAMZAYusuf-u Züleyha (ilk)Dastan-ı Sultan MahmutAhval-i Kıyamet


YUSUF-I MEDDAH
Dastan-ı İblisVarka ve Gülşah
Hikaye-i Kız ve CünutKadı ve Uğru Destanı

ELVAN ÇELEBİMenakibül Kuddusiyye(ilk)

HOCA MESUDSüheyl ü Nevbahar(Klasik tertibe göre ilk mesneviFerhengname-i Sadi

FAHRİIşkname(And’da ilk Hüsrev-ü Şirin

ŞEYHOĞLU MUSTAFAHurşidname(Yıldırım Bayezid’e)
Marzubanname(S.Şah’a)Kenzül Kübera(H.Paşa’ya)

AHMEDİİskendername(ilk)Cemşid-i Hurşid
Mirkatü’l EdebTervihü’l ErvahEsrarname


ERZURUMLU MUSTAFA DARİRSiretü’n Nebi
Kıssa-i YusufFütühuş-Şam Tercümesi

AHMED EFLAKİMenakibü’l Arifin(Mevlana hakkında bilgiler)

KASTAMONULU ŞAZİMaktel-i Hüseyin

İshak Bin MuradEdviye-i Müfrede(ilk telif tıp)

MEHMEDIşkname/Tuhfename

TUTMACIGül-ü Hüsrev(Attard’dan)

KUL MESUDKelile ve Dimne

2)AZERİ SAHASI

KADI BURHANEDDİNDİVAN
İksirü’s SaadetTercihü’t Tavzih

SEYYİD NESİMİElifname
DivanMukaddimetü’l Hakayık

AYT Edebiyat Notları / ÖABT Alan Edebiyat Konuları

B)DOĞU TÜRKÇESİ(HAREZM-ALTINORDU)

HAREZM TÜRKÇESİ
ZEMAHŞERİ-MUKADDİMET’ÜL EDEPRABGUZİ – KISASÜ’L ENBİYA
İSLAM- MUİNÜ’L MÜRİDKERDERLİ MAHMUT- NEHÇÜ’L FERADİS

HAREZM-ALTINORDU TÜRKÇESİ
KUTB-HÜSREV Ü ŞİRİNHAREZMİ-MUHABBETNAME
HÜSAM KATİP-DASTAN-I CUMCUMAMİRAÇNAME-ANONİM

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİNİZ

Yorum Yok

Yorum Bırak